Over de Stichting

Over de Stichting

Stichting Jeugd en Alcohol houdt zich bezig met directe en indirecte schade van alcohol op het zich ontwikkelende kind.
Deze schade voor kind, omgeving en samenleving wil de stichting vaststellen, onderzoeken en zo mogelijk voorkomen.
Haar doel tracht de stichting te bereiken door activiteiten te stimuleren op het gebied van wetenschappelijk onderwijs, bewustwording en advisering, onderzoek en gezondheidszorg.

De Stichting Jeugd en Alcohol bestaat sinds 18 februari 2010 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 27372162, RSIN 8220.45.990.
De stichting heeft van de Belastingdienst de ANBI-status toegewezen gekregen.

In de akte van oprichting staat formeel het doel van de stichting beschreven:
De stichting heeft ten doel het vaststellen, onderzoeken en mogelijk voorkomen van directe en indirecte schade van alcohol op het zich ontwikkelende kind en de gevolgen hiervan voor het kind, zijn omgeving en de samenleving alsmede het instellen en ondersteunen van een leerstoel verband houdende met voortgaande en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. het bevorderen van die activiteiten op het gebied van wetenschappelijk onderwijs, bewustwording en advisering, onderzoek en gezondheidszorg al dan niet in samenwerking met anderen, welke een bijdrage kunnen leveren tot vergroting en verbreding van de kennis van schade van alcohol;
  2. het werven van fondsen teneinde de doelstellingen van de stichting te bereiken;
  3. het voeren van campagnes, het organiseren van of deelnemen aan evenementen en activiteiten alsmede het verstrekken van informatie op het gebied van de gezondheidszorg via gebruikelijke communicatiemiddelen;
  4. het leggen en onderhouden van contacten met instellingen, instanties en personen met doelstellingen verwant aan die van de stichting;
  5. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting beoogt niet het maken van winst. Klik hier om het Beleidsplan voor 2018-2022 in te zien.