Nederlands Tijdschrift voor Kinderverpleging 2011

Alcoholintoxicaties; een zorgelijk signaal.
Nederlands Tijdschrift voor Kinderverpleging 2011, 17e jaargang, nr. 3, pp 20-23

Authors: Drs. M. de Visser, Drs. E. van Zanten, Dr. N. van der Lely.

Alcohol drinken bedreigt jongeren in hun cognitieve, sociaalemotionele en persoonlijkheidsontwikkeling en kan een signaal zijn van psychosociale problematiek, psychische stoornissen en kindermishandeling/-misbruik. Over het algemeen krijgen jongeren opgenomen met een alcoholintoxicatie in Nederlandse

ziekenhuizen, wel de benodigde acute medische behandeling maar geen interventie gericht op de preventie van toekomstig alcoholmisbruik en/of screening op onderliggende problematiek (Wilsterman, Dors, Sprij en de Wit (2004). In de Multidisciplinaire richtlijn bij stoornissen in het gebruik van alcohol van 2009, wordt deze interventie wel aanbevolen. Jongeren hebben na de alcoholintoxicatie niet automatisch de intentie om minder te gaan drinken en ouders hebben vaak onvoldoende zicht op de invloed die zij zouden kunnen uitoefenen op het drinkgedrag van hun kind (Van der Vorst).

Omschrijving

In het Nederlands tijdschrift voor kinderverpleegkundigen hebben we uitgelegd hoe het nazorgtraject in elkaar zit. Het is belangrijk dat ook de verpleegkundigen kennis krijgen hoe je met de jongeren met alcoholintoxicatie om gaat, zowel bij de opvang, maar bijvoorbeeld ook in het toespreken van patiënt en ouders. Er bestaan veel misvattingen rondom deze jongeren, die we met behulp van de resultaten uit het nazorgtraject proberen weg te halen. Daarnaast worden de ervaringen van een verpleegkundige besproken.